阿弥陀经疏钞全文网

注音

 líng míng dòng chè , zhàn jì cháng héng 。 fēi zhuó fēi qīng , wú bèi wú xiàng 。

 灵明洞彻,湛寂常恒。非浊非清,无背无向。

 dà zāi zhēn tǐ ! bù kě dé ér sī yì zhě , qí wéi zì xìng yú ?

 大哉真体!不可得而思议者,其唯自性欤?

 chéng zhuó ér qīng , fǎn bèi ér xiàng 。 yuè sān zhī yú yī niàn ,

 澄浊而清,返背而向。越三祗于一念,

 qí zhū shèng yú piàn yán 。 zhì zāi miào yòng !

 齐诸圣于片言。至哉妙用!

 yì bù kě dé ér sī yì zhě , qí wéi fó shuō ā mí tuó jīng yú ?

 亦不可得而思议者,其唯佛说阿弥陀经欤?

 gù wǒ shì zūn , zhà shuō sān chéng , zhōng guī yī shí 。

 故我世尊,乍说三乘,终归一实。

 děng bān zhēn cì , gèng xī shū ēn 。 zhǐ sì shí bā zhī yuàn mén ,

 等颁珍赐,更锡殊恩。指四十八之愿门,

 kāi yī shí liù zhī guān fǎ , yuàn yuàn guī hū pǔ dù ,

 开一十六之观法,愿愿归乎普度,

 guān guān zōng hū miào xīn 。 yòu yǐ yuàn mén guǎng dà , guì zài zhī xiān ;

 观观宗乎妙心。又以愿门广大,贵在知先;

 guān fǎ shēn xuán , yóu yīng shǒu yuē 。 zhī xiān zé wù shēng bǐ guó ,

 观法深玄,尤应守约。知先则务生彼国,

 shǒu yuē zé wéi shì chí míng 。 jǔ qí míng xī ,

 守约则唯事持名。举其名兮,

 jiān zhòng dé ér jù bèi ; zhuān hū chí yě , tǒng bǎi xíng yǐ wú yí 。

 兼众德而俱备;专乎持也,统百行以无遗。

 cóng zī ér wàn lǜ xián xiū , jiū jí hū yī xīn bù luàn 。

 从兹而万虑咸休,究极乎一心不乱。

 nǎi zhì fēi lí kuǐ bù , bǎo chí yǒng sì sè zhī huá ;

 乃至非离跬步,宝池涌四色之华;

 bù chū hù tíng , jīn dì rào qī zhòng zhī shù 。

 不出户庭,金地绕七重之树。

 chù chù mí tuó shuō fǎ , shí shí lián ruǐ huà shēng 。

 处处弥陀说法,时时莲蕊化生。

 zhēn qín yǔ shù niǎo xié yīn , qióng yuàn gòng máo táng bìng cǎi 。

 珍禽与庶鸟偕音,琼院共茆堂并彩。

 gài yóu niàn kōng zhēn niàn , shēng rù wú shēng 。

 盖由念空真念,生入无生。

 niàn fó jí shì niàn xīn , shēng bǐ bù lí shēng cǐ 。

 念佛即是念心,生彼不离生此。

 xīn fó zhòng shēng yī tǐ , zhōng liú liǎng àn bù jū 。

 心佛众生一体,中流两岸不居。

 gù wèi zì xìng mí tuó , wéi xīn jìng tǔ 。

 故谓自性弥陀,唯心净土。

 cǐ zé lǐ zhī yī xīn , quán guī shàng zhì 。

 此则理之一心,全归上智。

 yì fù tōng hū shì xiàng , qǔ wéi dùn gēn 。

 亦复通乎事相,曲为钝根。

 nài hé shǒu yú zhī bèi , zhù shì ér lǐ wú wén ;

 奈何守愚之辈,著事而理无闻;

 xiǎo huì zhī liú , zhí lǐ ér shì suì fèi 。

 小慧之流,执理而事遂废。

 zhù shì ér mí lǐ , lèi méng tóng dú gǔ shèng zhī shū ;

 著事而迷理,类蒙童读古圣之书;

 zhí lǐ ér yí shì , bǐ pín shì huò háo jiā zhī quàn 。

 执理而遗事,比贫士获豪家之券。

 rán zhù shì ér niàn néng xiāng jì , bù xū rù pǐn zhī gōng ;

 然著事而念能相继,不虚入品之功;

 zhí lǐ ér xīn shí wèi míng , fǎn shòu luò kōng zhī huò 。

 执理而心实未明,反受落空之祸。

 suì shǐ chuí shǒu tú qín , yǐ mén kōng wàng 。

 遂使垂手徒勤,倚门空望。

 shàng gū fó huà , xià fù jǐ líng 。

 上辜佛化,下负己灵。

 jīn shēng yǐ jí duō shēng , yī wù ér chéng bǎi wù 。

 今生以及多生,一误而成百误。

 gān xīn kǔ qù , shù shǒu sǐ mén , wú jiù wú guī , kě bēi kě tòng 。

 甘心苦趣,束手死门,无救无归,可悲可痛。

 hóng , mò fǎ xià fán , qióng zōu wǎn xué ,

 宏,末法下凡,穷陬晚学,

 wǎng tōng xuán lǐ , sù bǐ kōng tán 。

 罔通玄理,素鄙空谈。

 huà bǐng hé yì jī cháng , yàn shí nán wū jiǎ mù 。

 画饼何益肌肠,燕石难诬贾目。

 zhī chéng xiān jiào , dǔ fèng sī jīng , wàng lè guó wéi jiā xiāng ,

 祗承先教,笃奉斯经,望乐国为家乡,

 yǎng cí zūn rú hù shì 。 réng yǐ xīn huái jiān lì , dào guì hóng tōng 。

 仰慈尊如怙恃。仍以心怀兼利,道贵弘通。

 kǎi gǔ shū xiǎn jiàn qí quán , wéi shù jiě jǐn xíng yú shì 。

 慨古疏鲜见其全,惟数解仅行于世。

 cí suī qiè ér tài jiǎn , lǐ wēi lù ér bù zhāng 。

 辞虽切而太简,理微露而不彰。

 bù jí lùn qí hóng gōng , chóu fā qǐ hū zhēn xìn 。

 不极论其宏功,俦发起乎真信。

 dùn wàng fū jiàn , jì jié xīn sī 。

 顿忘肤见,既竭心思。

 zǒng shōu bù lèi wǔ jīng , zhí jù wén shū yī xíng 。

 总收部类五经,直据文殊一行。

 ér fù huì guī xuán zhǐ , zé fēn rù zá huá , guàn chuān zhū mén ,

 而复会归玄旨,则分入杂华,贯穿诸门,

 zé bó zōng qún diǎn , wú yī bù xiāo guī zì jǐ ,

 则博综群典,无一不消归自己,

 yǒu yuàn jiē tóng xiàng pú tí 。 zhǎn cǐ jīng chéng , qǐ qiú jiā bèi 。

 有愿皆同向菩提。展此精诚,乞求加被。

 guī mìng suō pó shuō fǎ zhǔ , xī fāng jiē yǐn dà cí zūn ,

 归命娑婆说法主,西方接引大慈尊,

 bù kě sī yì fó hù jīng , shè lì wén shū zhū shèng zhě 。

 不可思议佛护经,舍利文殊诸圣者。

 èr tǔ liù fāng biàn chén chà , guò qù xiàn zài jí dāng lái 。

 二土六方遍尘刹,过去现在及当来。

 wú jìn sān bǎo xián zhèng zhī , wéi yuàn cí bēi shè shòu wǒ 。

 无尽三宝咸证知,惟愿慈悲摄受我。

 wǒ jīn wàng yǐ huì tǔ jiàn , lí cè rú lái qīng jìng xīn 。

 我今妄以秽土见,蠡测如来清净心。

 yǎng chéng sān bǎo dà wēi shén , jiā bèi fán yú chéng shèng zhì 。

 仰承三宝大威神,加被凡愚成圣智。

 shǐ wǒ yán yán fú fó yì , liú tōng xiá ěr yì hán líng 。

 使我言言符佛意,流通遐迩益含灵。

 jiàn wén suí xǐ xī wǎng shēng , tóng zhèng jì guāng wú shàng guǒ 。

 见闻随喜悉往生,同证寂光无上果。

 jiāng shì cǐ jīng , zǒng qǐ shí mén :

 将释此经,总启十门:

 yī 、 jiào qǐ suǒ yīn ; èr 、 cáng jiào děng shè ; sān 、 yì lǐ shēn guǎng ;

 一、教起所因;二、藏教等摄;三、义理深广;

 sì 、 suǒ bèi jiē pǐn ; wǔ 、 néng quán tǐ xìng ; liù 、 zōng qù zhǐ guī ;

 四、所被阶品;五、能诠体性;六、宗趣旨归;

 qī 、 bù lèi chā bié ; bā 、 yì shì sòng chí ; jiǔ 、 zǒng shì mìng tí ; shí 、 bié jiě wén yì 。

 七、部类差别;八、译释诵持;九、总释命题;十、别解文义。

 xiān míng zǒng zhě , wèi rú lái wéi wéi yī dà shì yīn yuán ,

 先明总者,谓如来唯为一大事因缘,

 chū xiàn yú shì , zé yī dài shí jiào , zǒng qí dà yì ,

 出现于世,则一代时教,总其大意,

 wéi yù zhòng shēng kāi 、 shì 、 wù 、 rù fó zhī zhī jiàn 。

 唯欲众生开、示、悟、入佛之知见。

 jīn cǐ jīng zhě , zhí zhǐ zhòng shēng , yǐ niàn fó xīn , rù fó zhī jiàn gù 。

 今此经者,直指众生,以念佛心,入佛知见故。

 bié zé zhuān jiù cǐ jīng , fù yǒu shí yì :

 别则专就此经,复有十义:

 yī 、 dà bēi mǐn niàn mò fǎ , wèi zuò jīn liáng gù ; èr 、 tè yú wú liàng fǎ mén ,

 一、大悲悯念末法,为作津梁故;二、特于无量法门,

 chū shèng fāng biàn gù ; sān 、 jī yáng shēng sǐ fán fū , lìng qǐ xīn yàn gù ;

 出胜方便故;三、激扬生死凡夫,令起欣厌故;

 sì 、 huà dǎo èr chéng zhí kōng , bù xiū jìng tǔ gù ;

 四、化导二乘执空,不修净土故;

 wǔ 、 miǎn jìn chū xīn pú sà , qīn jìn rú lái gù ;

 五、勉进初心菩萨,亲近如来故;

 liù 、 jìn shè lì dùn zhū gēn , xī jiē dù tuō gù ;

 六、尽摄利钝诸根,悉皆度脱故;

 qī 、 hù chí duō zhàng xíng rén , bù zāo duò luò gù ;

 七、护持多障行人,不遭堕落故;

 bā 、 de zhǐ jí yǒu niàn xīn , dé rù wú niàn gù ;

 八、的指即有念心,得入无念故;

 jiǔ 、 qiǎo shì yīn yú wǎng shēng , shí wù wú shēng gù ;

 九、巧示因于往生,实悟无生故;

 shí 、 fù míng jìng lù xiū xíng , jìng zhōng zhī jìng gù 。

 十、复明径路修行,径中之径故。

 chū 、 dà bēi mǐn , niàn mò fǎ wéi zuò jīn liáng zhě :

 初、大悲悯,念末法为作津梁者:

 fó chéng dào shí , yǐ dāng zhuó shì 。 kuàng jīn mò fǎ , zhèng rù dòu zhēng 。

 佛成道时,已当浊世。况今末法,正入斗争。

 zhuǎn zhǎn líng yí , hòu zhī yòu hòu 。 jiē lài cǐ jīng shén lì ,

 转展陵夷,后之又后。皆赖此经神力,

 jiù bá yú shēng 。 qǐ fēi zhì jí bēi xīn , yù chuí jì dù 。

 救拔余生。岂非至极悲心,预垂济度。

 èr 、 tè yú wú liàng fǎ mén , chū shèng fāng biàn zhě :

 二、特于无量法门,出胜方便者:

 rù dào duō mén , běn wú jiǎn zé , xiǎn yí qū zhí , nán yì yōu fēn 。

 入道多门,本无拣择,险夷曲直,难易攸分。

 zé wú liàng mén zhōng , niàn fó yī mén , zuì wèi fāng biàn 。

 则无量门中,念佛一门,最为方便。

 lüè chén yǒu sì : yī 、 bù zhí fó shì , dé cháng jiàn fó fāng biàn ;

 略陈有四:一、不值佛世,得常见佛方便;

 èr 、 bù duàn huò yè , dé chū lún huí fāng biàn ;

 二、不断惑业,得出轮回方便;

 sān 、 bù xiū yú xíng , dé bō luó mì fāng biàn ;

 三、不修余行,得波罗密方便;

 sì 、 bù jīng duō jié , dé jí jiě tuō fāng biàn 。

 四、不经多劫,得疾解脱方便。

 sān 、 jī yáng shēng sǐ fán fū , lìng qǐ yàn xīn zhě :

 三、激扬生死凡夫,令起厌欣者:

 yǐ zhū zhòng shēng chén mí zì xìng , gān shòu lún huí 。

 以诸众生沉迷自性,甘受轮回。

 kuàng jié zhì jīn , céng wú shěng lì , gù shì kǔ lè liǎng tǔ ,

 旷劫至今,曾无省励,故示苦乐两土,

 yuán kāi zhé shè liǎng mén 。 jī zhī yáng zhī , bǐ xīn bǐ yàn ,

 爰开折摄两门。激之扬之,俾欣俾厌,

 shèng xīn jì fā , jìng yè shǐ chéng 。

 胜心既发,净业始成。

 sì 、 huà dǎo èr chéng zhí kōng , bù xiū jìng tǔ zhě :

 四、化导二乘执空,不修净土者:

 liáng yǐ zhà dé wǒ kōng , jí shēng dān zhì 。 wén shuō jìng tǔ fó guó ,

 良以乍得我空,即生耽滞。闻说净土佛国,

 jiào huà zhòng shēng , xīn bù xǐ lè 。

 教化众生,心不喜乐。

 gù lìng huí xiǎo xiàng dà , fā yì wǎng shēng 。

 故令回小向大,发意往生。

 wǔ 、 miǎn jìn chū xīn pú sà , qīn jìn rú lái zhě :

 五、勉进初心菩萨,亲近如来者:

 chū fā xīn pú sà , dà xīn suī jiàn , shèng rěn wèi chéng 。

 初发心菩萨,大心虽建,胜忍未成。

 suǒ wèi ruò yǔ zhǐ kě chán zhī , yīng ér yóu yīng bàng mǔ 。

 所谓弱羽止可缠枝,婴儿犹应傍母。

 rù zhèng dìng jù , qīn bǐ shì zūn , fāng de rěn zhèng wú shēng ,

 入正定聚,亲彼世尊,方得忍证无生,

 zhōng chéng fó guǒ 。 chéng dà yuàn fá , kǔ hǎi dù shēng , rú 《 zhì lùn 》 zhōng shuō :

 终成佛果。乘大愿筏,苦海度生,如《智论》中说:

 “ qiě fū liù xīn duò luò , chén jié shēng wén 。

 “且夫六心堕落,尘劫声闻。

 yú zǐ ān luó , zú wéi míng jìng 。”

 鱼子庵罗,足为明镜。”

 gù zhī niàn fó , pú sà zhī fù , shēng yù fǎ shēn ,

 故知念佛,菩萨之父,生育法身,

 nǎi zhì shí dì shǐ zhōng , bù lí niàn fó 。

 乃至十地始终,不离念佛。

 hé de chū xīn zì zú , bù yuàn wǎng shēng ?

 何得初心自足,不愿往生?

 liù 、 jìn shè lì dùn zhū gēn , xī jiē dù tuō zhě :

 六、尽摄利钝诸根,悉皆度脱者:

 zhū yú fǎ mén , gāo zhī zé xià jī jué fēn ,

 诸余法门,高之则下机绝分,

 bēi zhī zé bù bèi shàng gēn 。 shì yǐ huá cáng rú máng ,

 卑之则不被上根。是以华藏如盲,

 yíngguāng zēng jié 。 wéi cǐ yī fǎ , shàng xià jiān shōu 。

 萤光增结。唯此一法,上下兼收。

 kě wèi wàn bìng yù yú ā gā , qiān qì chéng yú jù yě ,

 可谓万病愈于阿伽,千器成于巨冶,

 qǐ bù cí mén guǎng dà , pǔ dù wú yí 。

 岂不慈门广大,普度无遗。

 qī 、 hù chí duō zhàng xíng rén , bù zāo duò luò zhě :

 七、护持多障行人,不遭堕落者:

 mò shì xiū xíng , duō zhū zhàng nán , yī kuī zhèng jiàn ,

 末世修行,多诸障难,一亏正见,

 jí xiàn qún xié 。 bǐ fó yuàn lì wēi shén jiā bèi xíng rén ,

 即陷群邪。彼佛愿力威神加被行人,

 dà guāng míng zhōng , bù zāo mó shì , néng wéi hù niàn ,

 大光明中,不遭魔事,能为护念,

 zhí zhì dào chǎng 。 gù zhī zé tú pì guài ,

 直至道场。故知泽图辟怪,

 bǎo jìng dùn yāo , zhèng niàn fēn míng , wú néng ráo zhě 。

 宝镜遁妖,正念分明,无能娆者。

 bā 、 de zhǐ jí yǒu niàn xīn , dé rù wú niàn zhě :

 八、的指即有念心,得入无念者:

 xīn běn wú niàn , niàn qǐ jí guāi 。 ér zhòng shēng wú shǐ yǐ lái ,

 心本无念,念起即乖。而众生无始以来,

 wàng xiǎng guàn xí , wèi yì zú qiǎn 。 jīn jiào niàn fó ,

 妄想惯习,未易卒遣。今教念佛,

 shì nǎi yǐ dú gōng dú , yòng bīng zhǐ bīng 。

 是乃以毒攻毒,用兵止兵。

 bìng yù kòu píng , zé shè bìng tǐ ,

 病愈寇平,则舍病体,

 gèng wú zì shēn , jí kòu dào yuán wǒ chì zǐ 。

 更无自身,即寇盗原我赤子。

 jiǔ 、 qiǎo shì yīn yú wǎng shēng , shí wù wú shēng zhě :

 九、巧示因于往生,实悟无生者:

 qī dì jǐn míng xiàn xiàng , bā dì nǎi de wú shēng 。

 七地仅名现相,八地乃得无生。

 ér jí yù miè shēng yǐ qiú wú shēng , mí qiú mí yuǎn 。

 而亟欲灭生以求无生,弥求弥远。

 jīn yǐ qiú shēng jìng tǔ , nǎi wù wú shēng 。

 今以求生净土,乃悟无生。

 rù yǒu dé kòng , jí fán chéng shèng ,

 入有得空,即凡成圣,

 kě wèi tōng xuán mì jué , huàn gǔ shén dān 。

 可谓通玄秘诀,换骨神丹。

 shí 、 fù míng jìng lù xiū xíng , jìng zhōng zhī jìng zhě :

 十、复明径路修行,径中之径者:

 cǐ yǒu èr yì : yī zhě , yú mén xué dào , wàn lǐ tiáo yáo ,

 此有二义:一者,余门学道,万里迢遥,

 niàn fó wǎng shēng , gǔ chēng jìng lù 。 ér niàn fó yī fǎ ,

 念佛往生,古称径路。而念佛一法,

 fù yǒu duō mén 。 jīn cǐ chí míng , shì wéi jìng lù zhī zhōng ,

 复有多门。今此持名,是为径路之中,

 jìng ér yòu jìng 。 hè chōng péng jǔ , jì zhòu lóng fēi ,

 径而又径。鹤冲鹏举,骥骤龙飞,

 bù jí bù xíng , ér sù ér zhì , jìng zhōng jìng yǐ 。

 不疾不行,而速而至,径中径矣。

 èr zhě ,《 wú liàng shòu jīng 》 guǎng chén yī zhèng , bèi zài xiū chí 。

 二者,《无量寿经》广陈依正,备载修持。

 jīn cǐ jīng zhě , chóng jiǎn qù fán , jǔ yuē gāi bó , gèng wú tā shuō 。

 今此经者,崇简去繁,举约该博,更无他说。

 dān zhǐ chí míng , dàn dé yī xīn , biàn shēng bǐ guó 。

 单指持名,但得一心,便生彼国。

 kě wèi yù jiǎn yù yuē , yù miào yù xuán , jìng zhōng jìng yǐ 。

 可谓愈简愈约,愈妙愈玄,径中径矣。

 rú shàng bié zhōng shí yì , fù yǐ qián jiǔ wéi tōng ,

 如上别中十义,复以前九为通,

 hòu yī wéi bié , jiān qián zǒng yì , wèi cǐ jīng jiào qǐ zhī suǒ yīn gù 。

 后一为别,兼前总义,为此经教起之所因故。

 yǐ zhī fó shuō cǐ jīng , yǒu rú shì yīn 。

 已知佛说此经,有如是因。

 wèi zhī cǐ jīng cáng jiào fēn zhōng , gè hé shè shǔ 。

 未知此经藏教分中,各何摄属。

 yán cáng yǒu èr : yī 、 sān zàng ; èr 、 èr cáng 。 qiě chū sān zàng zhě ,

 言藏有二:一、三藏;二、二藏。且初三藏者,

 yī 、 xiū duō luó cáng , èr 、 pí nài yē cáng ,

 一、修多罗藏,二、毗柰耶藏,

 sān 、 ā pí dá mó cáng 。 jīn cǐ jīng zhě , shì xiū duō luó shè 。

 三、阿毗达磨藏。今此经者,是修多罗摄。

 zhū jīng yì yǒu hù xiāng shè zhě , jīn fēi bǐ gù 。

 诸经亦有互相摄者,今非彼故。

 èrcáng zhě , yī 、 pú sà cáng ; èr 、 shēng wén cáng 。

 二藏者,一、菩萨藏;二、声闻藏。

 jīn cǐ jīng zhě , pú sà cáng shè 。 yì yǒu hù shè , jīn fēi bǐ gù 。

 今此经者,菩萨藏摄。亦有互摄,今非彼故。

 jiào zhě , yī xián shǒu pàn jiào fēn wǔ :

 教者,依贤首判教分五:

 wèi xiǎo 、 shǐ 、 zhōng 、 dùn 、 yuán 。 jīn cǐ jīng zhě , dùn jiào suǒ shè ,

 谓小、始、终、顿、圆。今此经者,顿教所摄,

 yì fù jiān tōng qián hòu èr jiào 。 fēn zhě , shí èr fēn jiào ,

 亦复兼通前后二教。分者,十二分教,

 rú xiū duō luó zhī yè děng 。 jīn cǐ jīng zhě ,

 如修多罗祗夜等。今此经者,

 xiū duō luó 、 yōu tuó nà , èr fēn shè gù 。

 修多罗、优陀那,二分摄故。

 yǐ zhī cǐ jīng shè yú dùn jiào , shǎo fēn shǔ yuán 。

 已知此经摄于顿教,少分属圆。

 wèi zhī suǒ jù yì lǐ , dāng fù yún hé ? xiān míng cǐ jīng shè yú dùn zhě ,

 未知所具义理,当复云何?先明此经摄于顿者,

 gài wèi chí míng jí shēng , jí chāo sù zhèng , wú yū qū gù ,

 盖谓持名即生,疾超速证,无迂曲故,

 zhèng shǔ yú dùn 。 huò nán : dùn jiào yī niàn bù shēng ,

 正属于顿。或难:顿教一念不生,

 jí míng wéi fó 。 wǔ fǎ sān zì xìng jiē kōng , bā shí èr wú wǒ jù qiǎn 。

 即名为佛。五法三自性皆空,八识二无我俱遣。

 jīn chí míng niàn fó , shì wéi yǒu niàn , yún hé míng dùn ?

 今持名念佛,是为有念,云何名顿?

 dá : yǐ yī xīn bù luàn , zhèng wèi wú niàn 。

 答:以一心不乱,正谓无念。

 ruò yǒu niàn zhě , bù míng yī xīn 。 dàn dé yī xīn , hé fǎ bù jì !

 若有念者,不名一心。但得一心,何法不寂!

 fēn shǔ yuán jiào zhě , yuán zhī wéi yì , wèi sì fǎ jiè zhōng ,

 分属圆教者,圆之为义,谓四法界中,

 qián sān tōng yú zhū jiào , hòu yī dú shàn hū yuán 。

 前三通于诸教,后一独擅乎圆。

 jīn cǐ jīng zhě , yuán quán shè cǐ 。

 今此经者,圆全摄此。

 cǐ fēn shè yuán , dé yuán shǎo fēn , fēn shǔ yuán gù 。

 此分摄圆,得圆少分,分属圆故。

 xiān míng tōng 《 guān jīng 》 zhě , yǒu yán shí liù guān mén ,

 先明通《观经》者,有言十六观门,

 míng wéi dìng shàn , zhí chí míng hào , míng wéi sàn shàn , jīn wéi tōng zhī 。

 名为定善,执持名号,名为散善,今为通之。

 yú zhōng yǒu èr : yī zǒng ; èr bié 。 xiān míng zǒng zhě , bǐ jīng miào guān , zōng hū yī xīn 。

 于中有二:一总;二别。先明总者,彼经妙观,宗乎一心。

 cǐ jīng yī xīn , zhèng fú bǐ yì 。

 此经一心,正符彼意。

 yī xīn zuò guān , yī xīn chēng míng , hé de tóng guī yī xīn ?

 一心作观,一心称名,何得同归一心?

 yáng bǐ yì cǐ , xiáng rú 《 jìng jué shū 》 zhōng shuō 。

 扬彼抑此,详如《净觉疏》中说。

 cì míng bié zhě , huò wèi cǐ jīng dàn wén fó míng ,

 次明别者,或谓此经但闻佛名,

 huò wèi cǐ jīng fó shì liè yīng , huò wèi cǐ jīng huá jú chē lún ,

 或谓此经佛是劣应,或谓此经华局车轮,

 huò wèi cǐ jīng wǔ nì bù shēng , huò wèi cǐ jīng zhǐ shǔ xià pǐn ,

 或谓此经五逆不生,或谓此经止属下品,

 bù zhī èr jīng shí yī yì gù , bù zhī cǐ jīng yóu dú yào gù 。

 不知二经实一义故,不知此经尤独要故。

 fù míng tōng zhū jīng zhě , yǔ zhū dà chéng jīng yì yì xiāng tōng ,

 复明通诸经者,与诸大乘经意义相通,

 rú 《 jìng míng 》《 fǎ huá 》 děng , páng tōng rú shì 。 nǎi zhī cǐ jīng ,

 如《净名》《法华》等,旁通如是。乃知此经,

 yì lǐ suǒ gāi , shēn suì guǎng yuǎn , bù yīng shì tóng qiǎn jìn , zì qǔ qiān yóu 。

 义理所该,深邃广远,不应视同浅近,自取愆尤。

 yǐ zhī cǐ jīng , wén lüè yì fēng , yán jìn zhǐ yuǎn 。

 已知此经,文略义丰,言近旨远。

 wèi wěi bèi hé gēn qì , yǒu hé jiē děng , xiān míng liào jiǎn 。

 未委被何根器,有何阶等,先明料简。

 qián sān fēi qì , wèi wú xìn zhě 、 wú yuàn zhě 、 wú xíng zhě , fǎn shì jiē qì 。

 前三非器,谓无信者、无愿者、无行者,反是皆器。

 yú shì qì zhōng , bèi zhī pǐn zhī , chéng sān chéng jiǔ , jiǔ zhī yòu jiǔ , sān zhī yòu sān 。

 于是器中,辈之品之,成三成九,九之又九,三之又三。

 yòu xì fēn zhī , fù yīng wú liàng , rú èr bù zhōng shuō 。

 又细分之,复应无量,如二部中说。

 zǒng shōu zhě , dàn chí fó míng , bì shēng bǐ guó 。

 总收者,但持佛名,必生彼国。

 zé huò gāo huò xià , huò shèng huò fán , nǎi zhì huò xìn huò yí ,

 则或高或下,或圣或凡,乃至或信或疑,

 huò zàn huò huǐ , zhī yǒu bǐ fó , biàn chéng shàn gēn 。

 或赞或毁,知有彼佛,便成善根。

 duō jié duō shēng , jù méng jiě tuō 。

 多劫多生,俱蒙解脱。

 yǐ zhī cǐ jīng bèi jī pǔ biàn , wèi zhī néng quán ,

 已知此经被机普遍,未知能诠,

 hé wéi tǐ xìng ? yī gǔ zhǎn zhuǎn shí mén tuī běn , yuē zhī chéng sì ,

 何为体性?依古展转十门推本,约之成四,

 xiān míng suí xiàng 。 yú zhōng fù èr :

 先明随相。于中复二:

 yī 、 wèi shēng míng jù wén ; èr 、 wèi suǒ quán yì 。 yǐ wén yǔ yì , jiē shǔ xiàng gù 。

 一、谓声名句文;二、谓所诠义。以文与义,皆属相故。

 yòu ruò jù fǎ suǒ xiǎn yì , zé wú fēi fó shì 。

 又若据法所显义,则无非佛事。

 rú xiāng fàn guāng míng děng , dāng zhī fǎ fǎ jiē wéi jiào tǐ 。

 如香饭光明等,当知法法皆为教体。

 wéi shí zhě , cǐ wén cǐ yì , jiē shí suǒ biàn ,

 唯识者,此文此义,皆识所变,

 ér yǒu běn yǐng sì jù 。 guī xìng zhě , qián yǐ suǒ biàn zhī wàn jìng ,

 而有本影四句。归性者,前以所变之万境,

 shè guī néng biàn zhī bā shí 。 jīn yǐ suǒ xiàn zhī bā shí ,

 摄归能变之八识。今以所现之八识,

 fù shè guī néng xiàn zhī yī xīn , zé xìng wéi jiào tǐ 。 wú ài zhě ,

 复摄归能现之一心,则性为教体。无碍者,

 xīn jìng lǐ shì , běn zì jiāo chè 。 jìng jí shì zhě ,

 心境理事,本自交彻。境及事者,

 shì míng suí xiàng , xīn zhě wéi shí , lǐ zhě guī xìng , jù jiāo chè gù 。

 是名随相,心者唯识,理者归性,俱交彻故。

 yǐ zhī cǐ jīng néng quán zhī tǐ , rú shì gāi luó ,

 已知此经能诠之体,如是该罗,

 wèi shěn suǒ zōng , dāng zài hé zhě ?

 未审所宗,当在何者?

 fū yǔ zhī suǒ shàng yuē zōng , zōng zhī suǒ guī yuē qù ,

 夫语之所尚曰宗,宗之所归曰趣,

 ér yǒu tōng bié 。 tōng lùn fó jiào yīn yuán wéi zōng ,

 而有通别。通论佛教因缘为宗,

 bié zé yī gǔ shí mén , zì wǒ fǎ jù yǒu ,

 别则依古十门,自我法俱有,

 zhì yuán róng jù dé 。 hòu hòu qián qián , cì dì shēn qiǎn ,

 至圆融具德。后后前前,次第深浅,

 shì gù zhū jīng , gè yǒu zōng qù 。 jīn míng cǐ jīng ,

 是故诸经,各有宗趣。今明此经,

 gǔ yǒu duō jiě 。 yǒu wèi xìn yuàn wéi zōng ,

 古有多解。有谓信愿为宗,

 yǒu wèi chāo guò sān jiè èr zhǒng qīng jìng wéi zōng ,

 有谓超过三界二种清净为宗,

 lìng zhū zhòng shēng de bù tuì zhuǎn wéi qù 。

 令诸众生得不退转为趣。

 cǐ jīng zōng hū fǎ xìng , yú fǎ xìng zhōng , fù fēn zǒng bié 。

 此经宗乎法性,于法性中,复分总别。

 zǒng ér hé zhī , wèi shì yī zhèng qīng jìng , xìn yuàn wǎng shēng ,

 总而合之,谓是依正清净,信愿往生,

 yǐ wéi zōng qù 。 yòu bié míng zhī , zé chéng wǔ duì :

 以为宗趣。又别明之,则成五对:

 yī 、 jiào yì ; èr 、 shì lǐ ; sān 、 jìng xíng ;

 一、教义;二、事理;三、境行;

 sì 、 xíng jì ; wǔ 、 jì yòng , yǐ wéi zōng qù 。

 四、行寂;五、寂用,以为宗趣。

 yǐ zhī cǐ jīng , zōng qù chōng shēn , wèi shěn dāng bù děng lèi ,

 已知此经,宗趣冲深,未审当部等类,

 wèi yǒu jǐ zhǒng 。 chū xiān míng bù zhě , bù yǒu èr zhǒng : yī wèi dà běn ; èr wèi cǐ jīng 。

 为有几种。初先明部者,部有二种:一谓大本;二谓此经。

 èr míng lèi zhě , zì yǒu sān zhǒng : yī 、《 guān jīng 》;

 二明类者,自有三种:一、《观经》;

 èr 、《 gǔ yīn wáng jīng 》; sān 、《 hòu chū ā mí tuó jì jīng 》。

 二、《鼓音王经》;三、《后出阿弥陀偈经》。

 sān míng fēi bù lèi zhě , dài shuō jìng tǔ 。

 三明非部类者,带说净土。

 rú 《 huá yán 》《 fǎ huá 》, jí 《 qǐ xìn 》 děng ,

 如《华严》《法华》,及《起信》等,

 yòu fēi bù lèi , ér zhōng shuō zhuān chí míng hào , rú 《 wén shū bō rě 》。

 又非部类,而中说专持名号,如《文殊般若》。

 yǐ zhī cǐ jīng , wèi bù wéi lèi , xiáng lüè tóng bié 。

 已知此经,为部为类,详略同别。

 wèi wěi yì zì hé shí , fán yǒu jǐ yì , yǐ zhì zhù shì chǎn yáng ,

 未委译自何时,凡有几译,以至注释阐扬,

 dú sòng shòu chí , yǒu hé líng yàn ? chū 、 míng yì zhě yǒu èr :

 读诵受持,有何灵验?初、明译者有二:

 yī míng 《 fó shuō ā mí tuó jīng 》, jí jīn jīng ,

 一名《佛说阿弥陀经》,即今经,

 yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì 。

 姚秦三藏法师鸠摩罗什译。

 èr míng 《 chēng zàn jìng tǔ fó shè shòu jīng 》, táng sān zàng fǎ shī xuán zàng yì 。

 二名《称赞净土佛摄受经》,唐三藏法师玄奘译。

 èr jīng lián bǐ , xiǎo yì dà tóng 。 shí suǒ zōng shàng , jiē hóng qín běn 。

 二经联比,小异大同。时所宗尚,皆弘秦本。

 cì míng shì cǐ jīng zhě , lùn zé yǒu tiān qīn pú sà 《 wú liàng shòu jīng lùn 》,

 次明释此经者,论则有天亲菩萨《无量寿经论》,

 jiě zé yǒu 《 cí ēn tōng zàn 》、 hǎi dōng shū 、 gū shān shū ,

 解则有《慈恩通赞》、海东疏、孤山疏,

 nǎi zhì 《 dà yòu lüè jiě 》 děng 。 ruò fū yuǎn chéng fó zhǐ ,

 乃至《大佑略解》等。若夫远承佛旨,

 hóng chǎn mì zōng , wèi lùn wéi wén , wèi jí wéi lù ,

 弘阐秘宗,为论为文,为集为录,

 wèi chuán wéi jì , wèi fù wéi shī , jiāo zàn hù yáng ,

 为传为偈,为赋为诗,交赞互扬,

 qílì bù yì , mò bù dīng níng kěn gào , gǎn kǎi bēi gē ,

 其丽不亿,莫不叮咛恳告,感慨悲歌,

 pǔ quàn mí liú , tóng guī jué lù 。 yī céng guò mù , kě fú míng xīn 。

 普劝迷流,同归觉路。一曾过目,可弗铭心。

 cì míng sòng cǐ jīng zhě , rú shé gēn bù huài ,

 次明诵此经者,如舌根不坏,

 tiān lè xī yíng , fāng jiě yuān ér wǎng shēng ,

 天乐西迎,方解冤而往生,

 wèi zhōng juǎn ér zuò tuō 。 guī rú rù dìng ,

 未终卷而坐脱。归如入定,

 zhōng dǔ bái lián 。 yín tái ér yì jīn tái ,

 终睹白莲。银台而易金台,

 cū lè ér lái xì lè 。 yòu ruò shū xiě zé huà bèi cāng shēng ,

 粗乐而来细乐。又若书写则化被苍生,

 jiǎng yǎn zé xiáng fú bái hè 。 xiàn qián gǎn yìng ,

 讲演则祥符白鹤。现前感应,

 zé bǎo dì yáo guān 。 kè qǔ wǎng shēng ,

 则宝地遥观。克取往生,

 zé niè pán fēi bǐ 。 rú sī gǎn yìng , lǚ jiàn gǔ jīn 。

 则涅槃非比。如斯感应,屡见古今。

 ruò chí míng zhě , huò yī niàn ér fēi yī guāng ,

 若持名者,或一念而飞一光,

 huò yī shēng ér chū yī fó , huò xiǎng mí lín gǔ ,

 或一声而出一佛,或响弥林谷,

 huò yīn chè gōng wéi , huò liù shí xì niàn ,

 或音彻宫闱,或六时系念,

 ér yī zhèng yíng kōng ; huò shí zì biāo xīn ,

 而依正盈空;或十字标心,

 ér shèng xián rù huì 。 bó hū zhāo dài , xù yǒu míng liú 。

 而圣贤入会。泊乎昭代,续有名流。

 zhì yú gǎn hù zé sù yuān de dù , è guǐ bù qīn 。

 至于感护则宿冤得度,恶鬼不侵。

 líng yīng zé gǔ mù chóng míng , fú qiú tuō nán 。

 灵应则瞽目重明,俘囚脱难。

 yòu fù è rén zé shàn hé shí niàn , dì yù xiàn ér huà fó kōng yíng 。

 又复恶人则善和十念,地狱现而化佛空迎。

 chù shēng zé qú yù chēng míng , xíng hái yǎn ér lián huā dì fā ,

 畜生则鸲鹆称名,形骸掩而莲花地发,

 hé kuàng shēn wú zhòng tè , bào zài zuì líng , xìn yuàn xūn xiū , níng chéng xū qì ?

 何况身无重慝,报在最灵,信愿薰修,宁成虚弃?

 shì yǐ yī yīn shǐ chàng , qiān fó tóng gēng 。 sān xué gāo sēng ,

 是以一音始唱,千佛同赓。三学高僧,

 jiǔ liú míng dé , ruò yōu ruò xiǎn , ruò shèng ruò fán ,

 九流名德,若幽若显,若圣若凡,

 rú wàn shuǐ wú bù cháo dōng , sì qún xīng xī jiē gǒng běi 。

 如万水无不朝东,似群星悉皆拱北。

 fāng zhī jié jìng , hào yuē pǔ mén , qǐ xū yǔ zāi !

 方之捷径,号曰普门,岂虚语哉!

 jué zhì qiú shēng , wú róng nǐ yì zhě yǐ 。

 决志求生,无容拟议者矣。

 lí kuǐ bù , bǎo chí yǒng sì sè zhī huá ;

 离跬步,宝池涌四色之华;

 bù chū hù tíng , jīn dì rào qī zhòng zhī shù 。

 不出户庭,金地绕七重之树。

 chù chù mí tuó shuō fǎ , shí shí lián ruǐ huà shēng 。

 处处弥陀说法,时时莲蕊化生。

 zhēn qín yǔ shù niǎo xié yīn , qióng yuàn gòng máo táng bìng cǎi 。

 珍禽与庶鸟偕音,琼院共茆堂并彩。

 gài yóu niàn kōng zhēn niàn , shēng rù wú shēng 。

 盖由念空真念,生入无生。

 niàn fó jí shì niàn xīn , shēng bǐ bù lí shēng cǐ 。

 念佛即是念心,生彼不离生此。

 xīn fó zhòng shēng yī tǐ , zhōng liú liǎng àn bù jū 。

 心佛众生一体,中流两岸不居。

 gù wèi zì xìng mí tuó , wéi xīn jìng tǔ 。

 故谓自性弥陀,唯心净土。

文章推荐:

吃素放生感应

吃素感应

吃素后的感应

古代造佛像的感应

受五戒感应